Regulamin Aplikacji mobilnej PRZEJMIJ STER

  • 1. Definicje

Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:

Usługodawca/Administrator Danych Osobowych:

Przejmij Ster – dietetyk Sylwia Ratajczk

tel. 739901829

www.przejmijster.pl, e-mail: dietetyk@przejmijster.desigohost.pl

NIP: 779-217-89-40Aplikacja –

Aplikacja mobilna PRZEJMIJ STER przeznaczona na urządzenia mobilne obsługiwane przez systemem operacyjny Android, iOS.

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Aplikacji.

Logowanie – czynność polegająca na wprowadzeniu Danych identyfikacyjnych, pozwalająca na identyfikację Użytkownika.

Dane identyfikacyjne – login (adres e-mail lub nazwa Użytkownika) i hasło ustalane indywidualnie przez Użytkownika w procesie zakładania KONTA lub pierwszego Logowania hasłem jednorazowym otrzymanym od Usługodawcy.

KONTO – dodatkowe usługi elektroniczne udostępniane Użytkownikowi

  • 2. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z Aplikacji.

Regulamin, o którym mowa w punkcie 1 jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123).Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały redakcyjne stanowią wyłączną własność Usługodawcy.

Aplikację można pobrać i zainstalować bezpłatnie korzystając ze sklepu internetowego:

Google Play (dla systemu Android),

App Store (dla systemu iOS).

Usługi odpłatne – dostęp do usług w aplikacji jest odpłatny. Korzystanie z usług odpłatnych wymaga zalogowania się do Aplikacji danymi KONTA użytkownika.

Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji i korzystania z Aplikacji pokrywa Użytkownik Aplikacji we własnym zakresie na podstawie umowy zawartej z operatorem usługi dostępu do sieci internet. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnej do korzystania z Aplikacji.

  • 3. Wymagania techniczne

Instalacja Aplikacji wymaga pobrania Aplikacji ze sklepu internetowego na urządzenie mobilne Użytkownika.

Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja, spełniać musi następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:

dla wersji Aplikacji pobranej z Google Play – Android w wersji minimum 4.4,

dla wersji Aplikacji pobranej z App Store – iOS w wersji minimum 9.3.5.

Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędny jest dostęp do sieci internet.

Korzystanie z Aplikacji oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.  W przypadku braku zgody Użytkownika na akceptację Regulaminu, należy odinstalować Aplikację.

  • 4. Zasady korzystania

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji:

w sposób zgodny z obowiązującym prawem, niniejszym Regulaminem i regulaminami sklepów, w których Aplikacja została udostępniona,

w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet i aplikacji mobilnych.

w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz operatora usługi dostępu do sieci internet, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw.

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.

Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.

Użytkownik może w dowolnym czasie przestać korzystać z Aplikacji. Zaprzestanie korzystania wymaga odinstalowania Aplikacji z urządzenia mobilnego.

W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Usługodawcy, Usługodawca może podjąć działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług.

Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność.

  • 5. Prawa autorskie

Majątkowe prawa autorskie do treści publikowanych w Aplikacji należą do Usługodawcy. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.).Korzystanie z treści publikowanych w Aplikacji nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw autorskich. Użytkownik może korzystać z tych treści jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Żadna część, jak i całość treści, z których Użytkownik korzystał, nie może być powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek inny sposób (elektroniczny lub mechaniczny), włącznie z kopiowaniem i zamieszczaniem w internecie. Użycie lub wykorzystanie treści w całości lub w części, bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

  • 6. Ochrona danych osobowych

Aplikacja przetwarza dane osobowe w postaci adresu e-mail podawanego jako Login w procesie aktywacji Aplikacji danymi KONTA w celu umożliwienia bezpiecznego, autoryzowanego dostępu do usług w ramach Aplikacji zgodnie z licencją.

Usługodawca informuje, że w celu realizacji usługi dostępu niezbędne jest przetwarzanie danych eksploatacyjnych obejmujących datę oraz czas logowania.

W procesie logowania do Aplikacji wysyłane są następujące informacje dotyczące urządzenia mobilnego: marka, model, identyfikator sprzętowy, rodzaj i wersja systemu operacyjnego, data i godzina logowania.

Informacje wysyłane są do Usługodawcy w procesie logowania do Aplikacji i wykorzystywane w celu świadczenia usługi dostępu do materiału udostępnianego przez Aplikację w ramach wykupionej prenumeraty oraz wsparcia technicznego w przypadku reklamacji. W urządzeniu mobilnym przechowywane są dane w postaci: zaszyfrowanego tokena Użytkownika, kopii treści czasopism. Użytkownik instalując aplikację akceptuje warunki Regulaminu i akceptuje przetwarzanie danych opisanych w § 6 pkt 1, 2 i 3. Instalacja Aplikacji jest dobrowolna, ale niezbędna do uruchomienia Aplikacji. Anonimowe dane dotyczące aktywności Użytkownika w Aplikacji, mogą być przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie do celów statystycznych. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i polityką prywatności.

  • 7. Odpowiedzialność Usługodawcy

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Aplikacja jest programem komputerowym, na którego funkcjonowanie ma wpływ szereg czynników wymagających współistnienia programu z innymi programami komputerowymi, sterownikami podzespołów komputerowych, przeglądarkami internetowymi, innymi urządzeniami, w tym sieciami komputerowymi czy infrastrukturą operatorów telekomunikacyjnych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż mogą zachodzić okoliczności wpływające na działanie Aplikacji, niebędące w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy, co do których nie jest możliwe wyczerpujące ich zbadanie oraz zapobieganie ewentualnym nieprawidłowościom funkcjonowania Aplikacji. W związku z powyższym żadnego postanowienia Regulaminu, jak również żadnego elementu treści stron internetowych należących do Usługodawcy, nie należy odczytywać jako gwarancji prawidłowego działania Aplikacji, a Użytkownik pomimo braku takiej gwarancji samodzielnie podejmuje decyzję o rozpoczęciu korzystania z Aplikacji, mając przede wszystkim na uwadze, że Aplikacja nie została zaprojektowana w sposób zapewniający optymalne jej funkcjonowanie na urządzeniu posiadanym przez Użytkownika w stosowanej przez niego konfiguracji.

  • 8. Odstąpienie od umowy sprzedaży usługi elektronicznej zawartej na odległość przez Użytkownika

W przypadku zakupu usług elektronicznych Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Użytkownik może złożyć i wysłać wypełniony druk listownie na adres Usługodawcy lub e-mailem na adres: dietetyk@przejmijster.desigohost.pl. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży wystarczy wysłanie przez Użytkownika oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w § 8 ust. 1. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Użytkownik będący konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Niezwłocznie po otrzymaniu skutecznego oświadczenia Użytkownika będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni, Usługodawca obowiązany jest zwrócić Użytkownikowi cenę towaru, o ile została wcześniej zapłacona. Użytkownik będący konsumentem, rozpoczynając korzystanie z usługi elektronicznej przed upływem 14 dni od zawarcia umowy wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134). Po wystąpieniu tych zdarzeń Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy. Rozpoczęcie korzystania z usługi elektronicznej następuje po akceptacji niniejszego Regulaminu.§ 9. Procedura reklamacyjna Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Aplikacji należy zgłaszać w terminie 14 dni od stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości. Zgłoszenia reklamacji można dokonać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dietetyk@przejmijster.desigohost.pl lub pisemnie na adres Usługodawcy. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: treść reklamacji oraz adres kontaktowy, na który ma zostać wysłana informacja zwrotna. Czas na rozpatrzenie reklamacji i udzielenie informacji zwrotnych wynosi 7 dni. Odpowiedzi na reklamacje będą przesyłane pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, faksem lub telefonicznie, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

  • 10. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.